>Nietzsche: Ny moral

>

 ‘I haven hört, att det var sagt de gamle: Du skall ej röva, du skall ej dräpa. Men jag frågor eder: var på jorden fanns det någonsin värre rövare och dråpare än just sådana heliga ord?’ Dessa Nietzsches ord har i kälkborgarens ögon en djupt omoralisk klang, fastän de blott säga, att den, som vigt sitt liv åt ett stort och ädelt mål, ej får låta sin handlingskraft söndersmulas av de tusen hänsyn, som trycka den kortsynta och egoistiska vardagsmänniskan ned i gruset. En sådan idealism är allt annat än immoralisk; den ställer tvärtom betydligt högre och hårdare krav på sin man än de kristna husdjursdygderna, och den smutsas aldrig ner av tankar på tack och vedergällning.
Bengt Lidforss, 16 december 1902

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *